Làm giám mục là vì đoàn chiên chứ không phải vì sự nghiệp.

You may also like...