Đức Thánh Cha: Xin ơn biết xấu hổ và không đi xét đoán người khác.

You may also like...