Thánh Lễ và giờ Chầu Thánh Thể tại Gx. Ottoway, kỷ niệm 100 năm Đức Mẹ hiện ra ở Fatima lần thứ V.

You may also like...