Thánh Lễ & Cầu Nguyện cho tiến trình tuyên Thánh cha Diệp 09/06/2017.

You may also like...