Tham dự Thánh Lễ, chầu Thánh Thể, cầu nguyện và lần hạt Mân Côi để được lãnh nhận ơn Toàn Xá.

You may also like...