Đường Hy Vọng – Linh đạo của Đức Cố Hồng Y F.X. Nguyễn Văn Thuận

 

Thư thông báo về tiến trình phong Chân Phước Cố Hồng Y Phanxicô Xaviê Nguyễn Văn Thuận.
03/07/2016 23:47:36 PM
PopeJohnPaul2-FrançoisXavierNguyenVanThuan
Phanxicô Xaviê Nguyễn Văn Thuận

Hội Đồng Tòa Thánh về Công Lý và Hòa Bình Vụ án Phong Chân Phước và Phong Thánh Cố Hồng Y Phanxicô Xavier Nguyễn Văn Thuận.

Roma, tháng 5, 2016
Kính gởi Linh Mục Đỗ Quang Châu, 
 —o0o—
 Với sự vui mừng lớn, tôi thông báo cho Linh mục biết rằng Đề án cho Tôi Tớ Chúa Hồng Y Nguyễn Văn Thuận đã được viết xong. Công trình này chứa đựng không những chỉ về tiểu sử chi tiết của Tôi Tớ Chúa Hồng Y Nguyễn Văn Thuận mà còn một cuộc tranh luận chi tiết về việc Ngài đã thực hành các nhân đức của người Kitô hữu ở một mức độ anh hùng như thế nào. Tất cả những việc này được căn cứ vào những lời chứng và các bằng chứng thu lượm được trong Tiến Trình Giáo Phận.
Đề án này sẽ được đánh giá bởi các nhà thần học thuộc Bộ Phong Thánh. Nếu họ có một biểu quyết thuận lợi cho công trình, Đề án lúc đó sẽ được gởi đến cho hội đồng các Giám Mục và Hồng Y để đọc và đánh giá. Nếu các Ngài cũng đưa ra một biểu quyết thuận lợi, khi ấy Đức Thánh Cha sẽ ban hành một sắc lệnh công nhận Đức Hồng Y Nguyễn Văn Thuận đã thực hiện các nhân đức anh hùng trong đời Ngài và có thể ban cho danh hiệu Bậc Đáng Kính cho đến khi được phong chân phước.
Giai đoạn mới trong việc Phong Chân Phước cho Đức Hồng Y Nguyễn Văn Thuận không tránh khỏi đòi hỏi thêm các chi phí cho việc phổ biển các bản sao của Đề án. Vì thế, chúng tôi phải thỉnh cầu một lần nữa sự trợ giúp của Linh mục trong việc yểm trợ về tài chánh cho vụ án phong chơn phước cho người vĩ đại của Chúa này. Thật vậy, quyết định nhanh chóng của Giai Đoạn Tòa Thánh Roma là mong muốn của tất cả chúng ta. Sự giúp đỡ của Linh mục làm cho chúng tôi có thể thực hiện điều đó.
Xin vui lòng tiếp tục cầu nguyện để những vị đánh giá của Bộ Phong Thánh có thể đưa ra một phán quyết thuận lợi cho Đề án. Xin kêu gọi các bằng hữu của Linh mục kết hợp với chính tôi trong lời cầu nguyện cho ý nguyện đó.
Xin Chúa chúc lành cho tất cả quý vị và xin Tôi Tá Chúa cầu bầu Chúa chúc lành cho tất cả quý vị và xin Tôi Tớ Chúa cầu bầu cho gia đình của quý vị và cho nhu cầu của những người đang đau khổ vì chiến tranh và những sự ngược đãi.
Hơn nữa, chúng tôi lưu ý Linh mục rằng ngày 16 tháng chín tới đây sẽ ghi nhớ bằng việc cử hành Thánh Lễ kỷ niệm lần thứ 14 ngày qua đời của Tôi Tớ Chúa, sẽ là một ngày cầu nguyện và cám ơn Chúa và tất cả những bằng hữu của Vụ Án.
Ký tên,                                            Ký tên,
Dr. Luisa Melo                           Dr. Waldery Hilgeman
Phụ Trách về Vụ Án                           Cáo Thỉnh Viên
(cuucshuehn.net 23.06.2016)