Daily Archive: October 23, 2021

Bài Giảng Chúa Nhật XXX Thường Niên, B | Lm. Peter Trần Thế Tuyên

  Giáo Lý Phúc Âm Chúa Nhật XXX Thường Niên – B | Lm. Peter Trần Thế Tuyên CHÚA NHẬT XXX QUANH NĂM Sách Ngôn Sứ Giêrêmia 31.7-9;Thư Thánh Phaolô Tông đồ gửi tín hữu Do Thái 5.1-6và Phúc Âm Thánh Matcô 10.46-52  Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Marcô. “Hỡi ông Giêsu con vua Ðavít, xin thương xót tôi” Khi ấy, Chúa Giêsu ra khỏi thành Giêricô cùng với các môn đệ và một đám đông, thì con ông Timê tên là Bartimê, một người mù đang ngồi ăn xin ở vệ đường, khi anh ta nghe biết đó...