Phỏng vấn cha Inhaxiô Hồ Văn Xuân về trùng tu nhà thờ Đức Bà Sài Gòn.

You may also like...