Đức Thánh Cha: thừa tác vụ là một quà tặng, không phải dịch vụ.

You may also like...