Cầu nguyện và Tôn Vinh Đấng Đáng Kính P.X Nguyễn Văn Thuận tại Nam Úc.

You may also like...