Thông báo Thánh Lễ, chầu Thánh Thể, Cầu Nguyện và lần chuỗi Mân Côi thứ năm 13-07-2017. Thứ sáu 14-07-2017 Thánh Lễ và Cầu Nguyện cho tiến trình tuyên Thánh cha Diệp.

You may also like...