Daily Archive: December 2, 2022

THÁNG MƯỜI HAI: CẦU CHO CÁC TỔ CHỨC TÌNH NGUYỆN PHI LỢI NHUẬN

Thế giới cần những tình nguyện viên và các tổ chức dấn thân vì ích chung. Vâng, “dấn thân” là một từ mà ngày nay nhiều người muốn xóa bỏ. Và thế giới cần những tình nguyện viên dấn thân vì ích chung. Trở thành tình nguyện viên giúp đỡ người khác là một lựa chọn làm cho chúng ta tự do; giúp chúng ta mở rộng lòng mình với các nhu cầu của tha nhân — đáp lại đòi hỏi của công lý, bảo vệ người nghèo, chăm sóc thụ tạo. Tình nguyện viên có nghĩa là trở thành...