Thông báo: Linh mục Roland Jacques Dương Hữu Nhân OMI cộng tác viên ngoại vụ của Bộ Phong Thánh thăm viếng CĐCG Melbourne.

You may also like...