Thánh lễ hàng tuần cầu cho án tuyên thánh và ân nhân Montreal, QC, Canada.

You may also like...