Các đặc tính của người mục tử có thẩm quyền là vì cảm thương, gần gũi và nhất quán.

You may also like...