Cảm nghiệm Thánh Lễ, chầu Thánh Thể và nghi thức tiễn biệt Mẹ Maria, dâng hoa kính Đức Mẹ.

You may also like...