Daily Archive: July 1, 2021

Ý CẦU NGUYỆN THÁNG BẢY NĂM 2021: TÌNH BẰNG HỮU XÃ HỘI

  Kinh Thánh nói rằng/ ai tìm được một người bạn/ là có được một kho báu. Cha muốn mời tất cả các con/ hãy vươn ra khỏi những nhóm bạn của mình/ và xây dựng tình bằng hữu xã hội,/ điều này thật cần thiết để chung sống hoà bình./ Đặc biêt,/ chúng ta cần có một cuộc gặp gỡ mới/ với những người nghèo/ và dễ bị tổn thương nhất,/ những phận người ở ngoại vi./ Cần phải tránh xa những thứ mị dân/ nhằm lợi dụng nỗi thống khổ của người dân/ mà không đưa ra giải...