Daily Archive: May 7, 2020

THÁNG NĂM 2020: Cầu nguyện cho các phó tế.

Các phó tế không phải là những linh mục hạng hai. Họ thuộc về hàng giáo sĩ và sống ơn gọi ấy trong và với gia đình của mình. Họ hiến mình để phục vụ người nghèo, những con người mang khuôn mặt của Chúa Kitô đau khổ. Họ là những người bảo vệ việc phục vụ trong Giáo Hội. Chúng ta cùng cầu nguyện cho các phó tế, trung thành với việc phục vụ Lời và người nghèo, và trở nên một dấu chỉ sống động cho toàn Giáo Hội.