Daily Archive: August 11, 2019

Ý LỄ – XIN ƠN – TẠ ƠN THÁNG 8/2019.

Ý lễ Hội Ái Mộ Trương Bửu Diệp xin lễ tạ ơn và cầu bình an cho các ân nhân âm thầm giúp đỡ Hội. Chị Hương xin lễ cầu cho linh hồn phaolô, Maria, linh hồn tiên nhân và các linh hồn. Xin ơn bình an cho gia đình. Gia đình Tài Chi xin lễ cầu cho linh hồn bà cố Anna giỗ 27 năm, xin ơn bình an cho gia đình. Anh chị Hùng Huệ xin lễ cầu cho các linh hồn. Bác Nhánh xin lễ tạ ơn, và cầu bình an cho con cháu và gia đình....