TẠ ƠN


chadiep-20x30

ƠN LÀNH CHÚA BAN QUA LỜI BẦU CỬ CỦA CHA DIỆP.


† TẠ ƠN THÁNG 6/2016 †


 Tạ ơn: Gia đình con xin tạ ơn vì ơn lành đã được đón nhận và xin ơn bình an cho gia đình.


Tạ ơn: Gia đình chị Yến xin tạ ơn và cầu bình an cho gia đình.