Gương sáng: Một Linh Mục được tôn kính ở Chùa Pháp Hoa – Nam Úc.

You may also like...