Daily Archive: September 20, 2019

Bài giảng Chúa Nhật XXV thường niên – Năm C.

Nghe đồn quản lý bất trung,Chủ gọi tính sổ kết chung thế nào?Quản lý cho gọi nợ vào?Sửa lại số nợ, đón chào ngày sau! Chủ khen quản lý mưu cao,Thất nghiệp, vẫn giữ hầu bao dự phòng.Sống là tiên liệu, đề phòng,Của cải tạm bợ, chớ hòng mang theo. Một chủ! một Chúa! bám đeo,Coi tiền là Chúa, sẽ gieo khốn cùng.Nô lệ tiền của là khùng,Chỉ là phương tiện, xin dùng khôn ngoan. Thương người đói khổ lầm than,Rộng tay giúp đỡ, bình an cuộc đời.Đó là mua lấy nước Trời,Bằng chính tiền của tạm thời chóng qua. Amen....