Daily Archive: November 29, 2018

Bài giảng Chúa Nhật thứ I Mùa Vọng – Năm C.

Bà con quen biết thân thương! Thuốc ngủ tới sớm bất thường đó nghe! Mùa Vọng, mọi thứ cho “DZE” Bài giảng dù dở lắng nghe đỡ buồn.   CHÚA NHẬT I MÙA VỌNG NĂM C Sách Ngôn Sứ Giêrêmia 33.14-16; Thư Thứ I của Thánh Phaolô gửi tín hữu Tessalonica 1 Tx. 3.12-4.2 và Phúc Âm Thánh Luca 21.25-28.34-36             Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Luca.             Khi ấy, Chúa Giêsu phán cùng các môn đệ rằng: “Sẽ có những điềm lạ trên mặt trời, mặt trăng và các ngôi sao; dưới đất, các dân tộc buồn sầu lo...