Thánh Lễ Cầu Nguyện Cho Tiến Trình Tuyên Thánh Cho Cha Fx. Trương Bửu Diệp tại Nam Úc.

You may also like...