Category: Ý lễ – Xin ơn – Tạ ơn

0

Ý LỄ – XIN ƠN – TẠ ƠN THÁNG 11/2018.

Ý lễ Chi tộc Côn Lĩnh xin lễ cầu cho linh hồn Anna và Maria lễ giỗ. Ông bà Cung xin lễ cầu cho linh hồn Anna. Ông Thọ xin lễ cầu cho linh hồn Têrêsa và các linh hồn. Một người xin lễ giỗ cho Mẹ là linh hồn Anna. Các con cháu xin lễ giỗ cho linh hồn Maria. Một người xin lễ cầu cho linh hồn Giuse Nguyễn Đăng Rao, Maria Đinh Thị Mau, Antôn Nguyễn Quốc Khánh, Matinô Nguyễn Quốc Thuần và linh hồn tiên nhân. Một người xin lễ cầu cho 2 linh hồn Anna,...

0

Ý LỄ – XIN ƠN – TẠ ƠN THÁNG 10/2018.

Ý lễ. Hội Ái Mộ Cha Trương Bửu Diệp xin lễ cầu cho linh hồn Anna Vũ Thị Xa mới qua đời tại VN. Hội Ái Mộ Cha Trương Bửu Diệp xin lễ cầu cho linh hồn Giuse Vũ Văn Trạch mới qua đời tại VN. Gia đình AC Duy Lân xin lễ tạ ơn và cầu bình an cho gia đình. Một người xin lễ cầu cho linh hồn tiên nhân. Một gia đình xin lễ tạ ơn và cầu cho 4 linh hồn Micae. Bác Trương Văn Đồng xin lễ tạ ơn và cầu bình an. Bác Hiền...

0

Ý LỄ – XIN ƠN – TẠ ƠN THÁNG 9/2018.

Ý lễ. Kim Thoại và Kim Khánh xin lễ cầu cho linh hồn Phaolô Nguyễn Ngọc Thăng, Maria Võ Thị Mỹ, Phêrô Bùi Văn Tứ, Maria Nguyễn Thị Kim chi. Gia đình anh chị Duy Lân xin lễ tạ ơn và cầu bình an cho gia đình. Chị Thu xin lễ cầu bình an cho gia đình tại Việt Nam. Một gia đình xin lễ tạ ơn và cầu cho 4 linh hồn Micae. Gia đình anh chị Sơn Thuý xin lễ cầu cho linh hồn Têrêsa và cầu bình an. Ý cầu nguyện xin ơn. Hội Ái Mộ cha Trương Bửu Diệp xin ơn bình an cho các...

0

Ý LỄ – XIN ƠN – TẠ ƠN THÁNG 8/2018.

Ý lễ. Ông bà Cung xin lễ cầu cho linh hồn Giuse lễ giỗ 21 năm. Anh chị Tài Chi xin lễ tạ ơn và cầu bình an. Gia đình chị Maria Oanh xin lễ tạ ơn Chúa và Đức Mẹ. Một gia đình xin lễ cầu cho linh hồn Giuse Khương và các linh hồn. Một người xin lễ cầu cho linh hồn Phaolô, Maria và các linh hồn. Gia đình ông bà Hưỡn Châu xin lễ giỗ ba năm cho mẹ là linh hồn Maria Vang. Cô Chín Thu xin lễ cầu cho linh hồn Đôminicô Đỗ Xuân...

0

Ý LỄ – XIN ƠN – TẠ ƠN THÁNG 7/2018.

Ý lễ. Hội ái mộ cha Trương Bửu Diệp xin lễ cầu cho linh hồn Têrêsa Nguyễn Thị Học Anh chị Thành Vân xin lễ tạ ơn và cầu bình an. Gia đình con xin lễ tạ ơn cha Trương Bửu Diệp. Gia đình con xin lễ cho linh hồn Antôn, Anna và các linh hồn. Ông Thọ xin lễ cầu cho linh hồn Têrêsa và các linh hồn. Gia đình chị Thu xin lễ cầu cho linh hồn Michael Urban. Gia đình con xin lễ cầu cho linh hồn Phêrô và Maria. Chị Hương xin lễ cầu cho linh...

0

Ý LỄ – XIN ƠN – TẠ ƠN THÁNG 6/2018.

Ý lễ. Hội ái mộ cha Trương Bửu Diệp xin lễ cầu cho các linh hồn: – Cha Âutinh Nguyễn Đức Thụ giỗ 6 năm. – Đaminh Nguyễn Duy Tân giỗ 2 năm Một ca viên xinlễ cầu cho linh hồn Gabriel Huỳnh Văn Hoa, Maria Nguyễn Thị Thanh Hà. Một người xin lễ cầu cho hai linh hồn: Maria Huỳnh Văn Hoa và Mary Mackillop Nguyễn Thị Tường Vi Gia đình anh chị Duy Lân xin lễ tạ ơn cha Trương Bửu Diệp và xin bình an cho gia đình. Một người xin lễ cầu cho linh hồn Maria...

0

Ý LỄ – XIN ƠN – TẠ ƠN THÁNG 5/2018.

Ý lễ. Hội ái mộ cha Trương Bửu Diệp xin lễ cầu cho linh hồn Giuse Nguyễn Văn Toán mới qua đời tại việt Nam. Hội ái mộ cha Trương Bửu Diệp xin lễ cầu cho linh hồn Anna Đào Thị Cần mới qua đời tại Việt Nam. Hội ái mộ cha Trương Bửu Diệp xin lễ cầu cho linh hồn Giuse Võ Văn Dần (giỗ 6 năm) Vy Hân Thảo xin lễ tạ ơn. Gia đình Xuân Vinh xin lễ tạ ơn cha Trương Bửu Diệp và xin bình an cho gia đình. Một người xin lễ cầu cho...