Category: Ý Lễ – Xin Ơn – Tạ Ơn

Ơn lành Chúa ban qua lời bầu cử cha Phanxicô Xaviê Trương Bửu Diệp.

Ý LỄ – XIN ƠN – TẠ ƠN THÁNG 11/2019.

Ý lễ Hội Ái Mộ Trương Bửu Diệp xin lễ tạ ơn và cầu bình an cho các ân nhân âm thầm giúp đỡ Hội. Hội Ái Mộ Trương Bửu Diệp xin lễ cầu cho linh hồn Maria Trần Thị Hoa mới qua đời tại Việt Nam. Hội Bạn Thái Hà xin lễ cầu cho linh hồn cố tổng thống Gioanbaotixita Ngô Đình Diệm. Anh chị Trung Thư xin lễ cầu cho linh hồn Têrêsa, Gioan, Maria linh hồn tiên nhân và các linh hồn. Ban mục vụ giáo xứ Ottoway xin lễ cầu cho linh hồn Vincente Phạm Văn...

Ý LỄ – XIN ƠN – TẠ ƠN THÁNG 10/2019.

Ý lễ Hội Ái Mộ Trương Bửu Diệp xin lễ tạ ơn và cầu bình an cho các ân nhân âm thầm giúp đỡ Hội. Gia đình Định Lan xin lễ cầu cho Giuse, Antôn, Maria, Martinô. Gia đình Tài Chi xin lễ cầu cho linh hồn các linh hồn và xin ơn bình an. Gia đình AC Duy Lân xin lễ tạ ơn và cầu bình an cho gia đình. Một gia đình xin lễ tạ ơn cầu bình an và cầu cho 4 linh hồn Micae. Anh Chị Năm Huệ xin lễ cầu cho linh hồn Anna mới...

Ý LỄ – XIN ƠN – TẠ ƠN THÁNG 9/2019.

Ý lễ Hội Ái Mộ Trương Bửu Diệp xin lễ tạ ơn và cầu bình an cho các ân nhân âm thầm giúp đỡ Hội. Hội Ái Mộ Trương Bửu Diệp xin lễ cầu cho linh hồn Anna Vũ Thị Nhậng. Hội Bạn Thái Hà xin lễ cầu cho linh hồn Anna Vũ Thị Nhậng. Gia đình ông Đàn và 3 con Hà, Lâm, Phong xin lễ cầu cho linh hồn Anna Vũ Thị Nhậng. Một gia đình tại Parafield xin lễ cầu cho linh hồn Anna Vũ Thị Nhậng. Ca đoàn St Patrick xin lễ cầu cho linh hồn...

Ý LỄ – XIN ƠN – TẠ ƠN THÁNG 8/2019.

Ý lễ Hội Ái Mộ Trương Bửu Diệp xin lễ tạ ơn và cầu bình an cho các ân nhân âm thầm giúp đỡ Hội. Chị Hương xin lễ cầu cho linh hồn phaolô, Maria, linh hồn tiên nhân và các linh hồn. Xin ơn bình an cho gia đình. Gia đình Tài Chi xin lễ cầu cho linh hồn bà cố Anna giỗ 27 năm, xin ơn bình an cho gia đình. Anh chị Hùng Huệ xin lễ cầu cho các linh hồn. Bác Nhánh xin lễ tạ ơn, và cầu bình an cho con cháu và gia đình....

Ý LỄ – XIN ƠN – TẠ ƠN THÁNG 7/2019.

Ý lễ Hội Ái Mộ Trương Bửu Diệp xin lễ tạ ơn và cầu bình an cho các ân nhân âm thầm giúp đỡ Hội. Hội Ái Mộ Trương Bửu Diệp xin lễ cầu cho linh hồn bà Phạm Kim Anh mới qua đời tại Mebourne. Chị Hương xin lễ cầu cho linh hồn phaolô, Maria, linh hồn tiên nhân và các linh hồn. Xin ơn bình an cho gia đình. Gia đình Tài Chi xin lễ cầu cho các linh hồn, xin ơn bình an cho gia đình. Chị Thu xin lễ cầu cho linh hồn chị Phạm Kim...

Ý LỄ – XIN ƠN – TẠ ƠN THÁNG 6/2019.

Ý lễ Hội Ái Mộ Trương Bửu Diệp xin lễ tạ ơn và cầu bình an cho các ân nhân âm thầm giúp đỡ Hội. Hội Ái Mộ Trương Bửu Diệp xin lễ cho cha cố Âutinh Nguyễn Đức Thụ giỗ 7 năm. Hội Bạn Thái Hà xin lễ mừng bổn mạng và cầu bình an cho các thành viên trong Hội. Một gia đình xin lễ cho 2 linh hồn Anna, linh hồn Giuse, linh hồn tiên nhân và các linh hồn. Chị Lan xin lễ giỗ 14 năm cầu cho linh hồn Giuse Nguyễn Đăng Rao, linh hồn...

Ý LỄ – XIN ƠN – TẠ ƠN THÁNG 5/2019.

Ý lễ Hội Ái Mộ Trương Bửu Diệp xin lễ tạ ơn và cầu bình an trong cho các ân nhân âm thầm giúp đỡ Hội. Hội Ái Mộ Trương Bửu Diệp xin lễ giỗ 3 năm cho linh hồn Đaminh Nguyễn Duy Tân. Anh chị Trung Thư xin lễ cầu cho linh hồn Gioan và cầu cho các linh hồn. Anh chị Khanh xin lễ giỗ 3 năm cầu cho linh hồn Maria và xin bình an cho gia đình. Gia đình chị Thu xin lễ cầu bình an và xin ơn thêm đức tin cho các con. Chi...