Category: Ý Lễ – Xin Ơn – Tạ Ơn

Ơn lành Chúa ban qua lời bầu cử cha Phanxicô Xaviê Trương Bửu Diệp.

Ý LỄ – XIN ƠN – TẠ ƠN THÁNG 4/2020.

Ý cầu nguyện Hội Ái Mộ Trương Bửu Diệp xin cầu nguyện tạ ơn và cầu bình an cho các ân nhân âm thầm giúp đỡ Hội. Hội Ái Mộ Trương Bửu Diệp xin cầu nguyện cho linh hồn Đôminicô Nguyễn Triệu Thắng mới qua đời. Gia đình anh chị Cường Lan xin ơn khôn ngoan và sức mạnh để sẵn sàng thực hiện ý Chúa. Gia đình AC Duy Lân xin tạ ơn và cầu bình an cho gia đình. Một gia đình xin tạ ơn cầu bình an và cầu cho 4 linh hồn Micae. Ô Nhánh xin...

Ý LỄ – XIN ƠN – TẠ ƠN THÁNG 2/2020.

Ý lễ Hội Ái Mộ Trương Bửu Diệp xin lễ tạ ơn và cầu bình an cho các ân nhân âm thầm giúp đỡ Hội. Hội Ái Mộ Trương Bửu Diệp xin lễ cầu cho chị Nguyễn thị Út sắp đi mổ Tim được bình an. Gia đình cô Loan xin lễ cho linh hồn Phêrô Nguyễn Văn Chuyên và linh hổn Phêrô nguyễn Văn Đền, linh hồn Maria Nguyễn Thị Chích mới qua đời tại Việt Nam. Anh Sơn St Patrick xin lễ tạ ơn và cầu bình an cho gia đình, xin cầu cho linh hồn tiên nhân....

Ý LỄ – XIN ƠN – TẠ ƠN THÁNG 1/2020.

Ý lễ Hội Ái Mộ Trương Bửu Diệp xin lễ tạ ơn và cầu bình an cho các ân nhân âm thầm giúp đỡ Hội. Gia đình cô Loan xin lễ cho linh hồn Phêrô Nguyễn Văn Chuyên giỗ một năm và linh hổn Phêrô nguyễn Văn Đền. Anh chị Cường Phượng và gia đình xin lễ giỗ cho Bố là linh hồn gioan Baotixita Nguyễn Đức Thận. Gia đình anh chị Cường Lan xin ơn khôn ngoan và sức mạnh để sẵn sàng thực hiện ý Chúa. Gia đình anh chị Duy Lân xin lễ xin tạ ơn và...

Ý LỄ – XIN ƠN – TẠ ƠN THÁNG 12/2019.

Ý lễ Hội Ái Mộ Trương Bửu Diệp xin lễ tạ ơn và cầu bình an cho các ân nhân âm thầm giúp đỡ Hội. Anh chị Tòng xin lễ cầu cho linh hồn Vincente Phạm Văn Văn. Một người xin lễ cầu cho linh hồn Anna, linh hồn tiên nhân, các linh hồn, xin tạ ơn và cầu bình an. Gia đình anh chị Cường Lan xin ơn khôn ngoan và sức mạnh để sẵn sàng thực hiện ý Chúa. Gia đình AC Duy Lân xin lễ xin tạ ơn và cầu bình an cho gia đình. Một gia...

Ý LỄ – XIN ƠN – TẠ ƠN THÁNG 11/2019.

Ý lễ Hội Ái Mộ Trương Bửu Diệp xin lễ tạ ơn và cầu bình an cho các ân nhân âm thầm giúp đỡ Hội. Hội Ái Mộ Trương Bửu Diệp xin lễ cầu cho linh hồn Maria Trần Thị Hoa mới qua đời tại Việt Nam. Hội Bạn Thái Hà xin lễ cầu cho linh hồn cố tổng thống Gioanbaotixita Ngô Đình Diệm. Anh chị Trung Thư xin lễ cầu cho linh hồn Têrêsa, Gioan, Maria linh hồn tiên nhân và các linh hồn. Ban mục vụ giáo xứ Ottoway xin lễ cầu cho linh hồn Vincente Phạm Văn...

Ý LỄ – XIN ƠN – TẠ ƠN THÁNG 10/2019.

Ý lễ Hội Ái Mộ Trương Bửu Diệp xin lễ tạ ơn và cầu bình an cho các ân nhân âm thầm giúp đỡ Hội. Gia đình Định Lan xin lễ cầu cho Giuse, Antôn, Maria, Martinô. Gia đình Tài Chi xin lễ cầu cho linh hồn các linh hồn và xin ơn bình an. Gia đình AC Duy Lân xin lễ tạ ơn và cầu bình an cho gia đình. Một gia đình xin lễ tạ ơn cầu bình an và cầu cho 4 linh hồn Micae. Anh Chị Năm Huệ xin lễ cầu cho linh hồn Anna mới...

Ý LỄ – XIN ƠN – TẠ ƠN THÁNG 9/2019.

Ý lễ Hội Ái Mộ Trương Bửu Diệp xin lễ tạ ơn và cầu bình an cho các ân nhân âm thầm giúp đỡ Hội. Hội Ái Mộ Trương Bửu Diệp xin lễ cầu cho linh hồn Anna Vũ Thị Nhậng. Hội Bạn Thái Hà xin lễ cầu cho linh hồn Anna Vũ Thị Nhậng. Gia đình ông Đàn và 3 con Hà, Lâm, Phong xin lễ cầu cho linh hồn Anna Vũ Thị Nhậng. Một gia đình tại Parafield xin lễ cầu cho linh hồn Anna Vũ Thị Nhậng. Ca đoàn St Patrick xin lễ cầu cho linh hồn...