Category: Ý Lễ – Xin Ơn – Tạ Ơn

Ơn lành Chúa ban qua lời bầu cử cha Phanxicô Xaviê Trương Bửu Diệp.

Ý LỄ – XIN ƠN – TẠ ƠN THÁNG 6/2021

  Ý Lễ và ý cầu nguyện Hội Ái Mộ Trương Bửu Diệp xin tạ ơn, cầu bình an cho các ân nhân âm thầm giúp đỡ Hội Hội Ái Mộ Trương Bửu Diệp xin lễ cầu cho linh hồn Maria Trần Thị Nghĩa giỗ 100 ngày Hội Ái Mộ Trương Bửu Diệp xin lễ cầu cho linh hồn cụ bà LEANNE ÂU mới qua dời Chị Loan Vĩnh Hưng xin lễ cầu cho hai linh hồn Phêrô Nguyễn Văn Chuyên và Phêrô Nguyễn Văn Đền. Cầu cho linh hồn Maria lễ giỗ Gia đình Anh chị Cường Lan xin...

Ý LỄ – XIN ƠN – TẠ ƠN THÁNG 5/2021

Ý Lễ và ý cầu nguyện Hội Ái Mộ Trương Bửu Diệp xin tạ ơn, cầu bình an cho các ân nhân âm thầm giúp đỡ Hội Anh chị Võ Nuôi xin lễ cầu cho má là linh hồn Maria Trần Thị Nghĩa Chị Loan Vĩnh Hưng xin lễ cầu cho hai linh hồn Phêrô Nguyễn Văn Chuyên và Phêrô Nguyễn Văn Đền. Cầu cho linh hồn Maria lễ giỗ Chị Thu xin lễ tạ ơn và xin ơn bình an cho những người bệnh Anh chị Định Lan xin tạ ơn và cầu bình an, xin lễ cầu cho...

Ý LỄ – XIN ƠN – TẠ ƠN THÁNG 4/2021

Ý Lễ và ý cầu nguyện Hội Ái Mộ Trương Bửu Diệp xin tạ ơn, cầu bình an cho các ân nhân âm thầm giúp đỡ Hội Ca đoàn cha Diệp xin lễ cầu cho linh hồn Phaolô Đỗ Quý Đề mới qua đời tại VN Anh chị Quang Hương xin lễ cầu cho linh hồn Phaolô Đỗ Quý Đề Anh chị Dũng Thu xin lễ cầu cho linh hồn Phaolô Đỗ Quý Đề Chị Thư Hân xin lễ cầu cho linh hồn cụ bà Chan Nghanh mới qua đời Chị Thư Hân xin lễ cầu cho 3 linh hồn...

Ý LỄ – XIN ƠN – TẠ ƠN THÁNG 3/2021

Ý Lễ và ý cầu nguyện Hội Ái Mộ Trương Bửu Diệp xin tạ ơn, cầu bình an cho các ân nhân âm thầm giúp đỡ Hội Một gia đình xin lễ. Tạ ơn Chúa, xin ơn bình an Bà Lý xin lễ tạ ơn cầu bình an cho gia đình và xin cầu cho linh hồn Micae Bùi Huy Thảo Chị Loan Vĩnh Hưng xin lễ cầu cho hai linh hồn Phêrô Nguyễn Văn Chuyên và Phêrô Nguyễn Văn Đền. Anh chị Định Lan xin tạ ơn và cầu bình an xin lễ cầu cho linh hồn Tôma và...

Ý LỄ – XIN ƠN – TẠ ƠN THÁNG 2/2021

  Ý Lễ và ý cầu nguyện Hội Ái Mộ Trương Bửu Diệp xin tạ ơn, cầu bình an cho các ân nhân âm thầm giúp đỡ Hội Hội Ái Mộ Trương Bửu Diệp xin lễ cầu cho Đức cố tổng Giám Mục Giáo phận Adelaide Philip Wilson Một gia đình xin lễ cầu cho cha cố Phanxico Assisi Lê Quang Đăng mới qua đời tại VN Một gia đình xin lễ. Tạ ơn Chúa, xin ơn bình an trong năm mới. Một gia đình xin lễ cầu cho bố là linh hồn Giuse Nguyễn Văn Minh mới qua đời...

Ý LỄ – XIN ƠN – TẠ ƠN THÁNG 1/2021

  Ý Lễ và ý cầu nguyện Hội Ái Mộ Trương Bửu Diệp xin tạ ơn và cầu bình an cho các ân nhân âm thầm giúp đỡ Một gia đình xin lễ. Tạ ơn Chúa và xin ơn bình an cho năm mới Gia đình Cường Phượng xin lễ giỗ 12 năm cho bố là linh hồn Gioan Baotixita Anh chị Khanh xin lễ cầu cho cha mẹ là linh hồn Phêrô và Maria Bà Lý xin lễ cầu bình an cho gia đình và xin cầu cho 4 linh hồn Micae Chị Loan Vĩnh Hưng xin lễ cầu...

Ý LỄ – XIN ƠN – TẠ ƠN THÁNG 12/2020.

Ý Lễ và ý cầu nguyện Hội Ái Mộ Trương Bửu Diệp xin tạ ơn và cầu bình an cho các ân nhân âm thầm giúp đỡ Anh chị Duy Lân xin lễ cầu cho Mẹ là linh hồn Maria giỗ 3 năm Một người xin lễ cầu cho linh hồn Maria Hồng. Tạ ơn Chúa và xin ơn bình an cho con trai mổ chân Gia đình con xin lễ cho linh hồn cha bác là Phêrô Maria Nguyễn Văn Duyệt và các linh hồn Gia đình Cường Phượng xin lễ giỗ cho mẹ là linh hồn Maria Toàn...