Category: Ý Lễ – Xin Ơn – Tạ Ơn

Ơn lành Chúa ban qua lời bầu cử cha Phanxicô Xaviê Trương Bửu Diệp.

Ý LỄ – XIN ƠN – TẠ ƠN THÁNG 9/2020.

Ý Lễ và ý cầu nguyện Hội Ái Mộ Trương Bửu Diệp xin tạ ơn và cầu bình an cho các ân nhân âm thầm giúp đỡ Hội Ái Mộ Trương Bửu Diệp xin lễ cầu cho linh hồn Maria Ngô Thị Vụ Hội Ái Mộ Trương Bửu Diệp xin cầu cho linh hồn Maria Nguyễn thị Vạn Hội Ái Mộ Trương Bửu Diệp xin lễ cầu cho linh hồn Phaolô Nguyễn Phương Kim Ca đoàn cha Diệp xin lễ cầu cho linh hồn Maria Nguyễn Thị Vạn Ca đoàn cha Diệp xin lễ cầu cho linh hồn Phaolô Nguyễn...

Ý LỄ – XIN ƠN – TẠ ƠN THÁNG 8/2020.

Ý Lễ và ý cầu nguyện Hội Ái Mộ Trương Bửu Diệp xin tạ ơn và cầu bình an cho các ân nhân âm thầm giúp đỡ Hội Ái Mộ Trương Bửu Diệp xin lễ cầu cho linh hồn Micae Nguyễn Ngọc Hân Hội Ái Mộ Trương Bửu Diệp xin cầu nguyện cho linh hồn bà cố Maria Nguyễn thị Liễu Hội Bạn Thái Hà xin lễ cầu cho linh hồn Micae Nguyễn Ngọc Hân Ông bà Hiền Ny xin lễ cầu cho linh hồn Micae Nguyễn Ngọc Hân và bình an cho gia đình Gia đình Long Trông xin...

Ý LỄ – XIN ƠN – TẠ ƠN THÁNG 7/2020.

Ý Lễ và ý cầu nguyện Hội Ái Mộ Trương Bửu Diệp xin tạ ơn và cầu bình an cho các ân nhân âm thầm giúp đỡ Hội Hội Ái Mộ Trương Bửu Diệp xin lễ cầu cho ông cố Augustino Nguyễn Văn Nhã mới qua đời Chị Loan xin lễ cầu cho hai linh hồn Phêrô Nguyễn Văn Chuyên và Phêrô Nguyễn Văn Đền Anh Hiếu xin lễ tạ ơn và cầu bình an Anh chị Quang Hương xin cầu cho linh hồn tiên nhân linh hồn Phaolôvà Maria Hòa Linh xin lễ tạ ơn và cầu bình an...

Ý LỄ – XIN ƠN – TẠ ƠN THÁNG 6/2020.

Ý cầu nguyện Hội Ái Mộ Trương Bửu Diệp xin cầu nguyện tạ ơn và cầu bình an cho các ân nhân âm thầm giúp đỡ Hội Gia đình anh chị Cường Lan xin ơn khôn ngoan và sức mạnh để sẵn sàng thực hiện ý Chúa Chị Loan xin lễ cầu cho hai linh hồn Phêrô Nguyễn Văn Chuyên và Phêrô Nguyễn Văn Đền Anh chị Quang Hương xin cầu cho linh hồn tiên nhân và các linh hồn Một gia đình xin tạ ơn cầu bình an và cầu cho 4 linh hồn Micae AC Định Lan xin...

Ý LỄ – XIN ƠN – TẠ ƠN THÁNG 5/2020.

Ý cầu nguyện Hội Ái Mộ Trương Bửu Diệp xin cầu nguyện tạ ơn và cầu bình an cho các ân nhân âm thầm giúp đỡ Hội. Hội Ái Mộ Trương Bửu Diệp xin cầu nguyện cho linh hồn Augustino Vũ Ngọc Minh Thái mới qua đời. Anh chị Thành Vân xin cầu cho linh hồn Augustino Vũ Ngọc Minh Thái. Gia đình anh chị Cường Lan xin ơn khôn ngoan và sức mạnh để sẵn sàng thực hiện ý Chúa. Gia đình chị Thu xin cầu cho linh hồn Phêrô Nguyễn Tấn Tương mới qua đởi tại Mỹ. Anh...

Ý LỄ – XIN ƠN – TẠ ƠN THÁNG 4/2020.

Ý cầu nguyện Hội Ái Mộ Trương Bửu Diệp xin cầu nguyện tạ ơn và cầu bình an cho các ân nhân âm thầm giúp đỡ Hội. Hội Ái Mộ Trương Bửu Diệp xin cầu nguyện cho linh hồn Đôminicô Nguyễn Triệu Thắng mới qua đời. Gia đình anh chị Cường Lan xin ơn khôn ngoan và sức mạnh để sẵn sàng thực hiện ý Chúa. Gia đình AC Duy Lân xin tạ ơn và cầu bình an cho gia đình. Một gia đình xin tạ ơn cầu bình an và cầu cho 4 linh hồn Micae. Ô Nhánh xin...

Ý LỄ – XIN ƠN – TẠ ƠN THÁNG 2/2020.

Ý lễ Hội Ái Mộ Trương Bửu Diệp xin lễ tạ ơn và cầu bình an cho các ân nhân âm thầm giúp đỡ Hội. Hội Ái Mộ Trương Bửu Diệp xin lễ cầu cho chị Nguyễn thị Út sắp đi mổ Tim được bình an. Gia đình cô Loan xin lễ cho linh hồn Phêrô Nguyễn Văn Chuyên và linh hổn Phêrô nguyễn Văn Đền, linh hồn Maria Nguyễn Thị Chích mới qua đời tại Việt Nam. Anh Sơn St Patrick xin lễ tạ ơn và cầu bình an cho gia đình, xin cầu cho linh hồn tiên nhân....