Category: Thánh Lễ – Bài Giảng

Thánh lễ Chúa Nhật Lễ Chúa GiêSu chịu phép rửa – Năm B.

Giáo lý Phúc Âm Chúa Nhật Lễ Chúa Giêsu chịu Phép Rửa – Lm. Peter Trần Thế Tuyên CHÚA NHẬT LỄ CHÚA GIÊSU CHỊU PHÉP RỬA, NĂM B Sách Ngôn Sứ Isaia 42.1- 4.6-7; Sách Tông Đồ Công vụ 10.34-38và Phúc Âm Thánh Matcô 1.7-11 Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Matcô Khi ấy, Gioan rao giảng rằng: “Có Ðấng đến sau tôi, nhưng quyền lực hơn tôi, tôi không xứng đáng cúi xuống cởi dây giày cho Người. Phần tôi, tôi đã rửa anh em trong nước, nhưng Người, Người sẽ rửa anh em trong Thánh Thần.” Và đã xảy...

Thánh Lễ Chúa Nhật Lễ Hiển Linh – Năm B.

  Giáo lý Phúc Âm Chúa Nhật Lễ Hiển Linh – Lm. Peter Trần Thế Tuyên LỄ HIỂN LINH Sách Ngôn Sứ Isaia 60.1-6;Thư Thánh Phaolô Tông đồ gửi Giáo đoàn Êphêsô 3.2-3; 5-6Phúc Âm Thánh Matthêô 2.1-12 Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo thánh Matthêô Khi Chúa Giêsu sinh hạ tại Bêlem thuộc xứ Giuđa, trong đời vua Hêrôđê, có mấy nhà đạo sĩ từ Ðông phương tìm đến Giê-rusalem. Các ông nói: “Vua người Do-thái mới sinh ra hiện đang ở đâu? Chúng tôi đã nhận thấy ngôi sao của Người ở Ðông phương, và chúng tôi đến...

Thánh lễ Chúa Nhật Lễ Thánh gia – Năm B

  Giáo lý Phúc Âm Chúa Nhật Lễ Thánh Gia Lm. Peter Trần Thế Tuyên LỄ THÁNH GIA THẤT, NĂM B Sách Sáng Thế 15.1-6; 21.1-3;Thư Thánh Phaolô Tông Đồ gửi tín hữu Do Thái 11.8.11-12.17-19và Phúc Âm Thánh Luca 2.22-40 Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Luca.Khi ấy, đủ ngày thanh tẩy theo luật Môsê, cha mẹ Chúa Giêsu liền đem Người lên Giêrusalem để hiến dâng cho Chúa, như đã chép trong Lề luật Chúa rằng: “Mọi con trai đầu lòng sẽ được gọi là người thánh thuộc về Chúa”. Và cũng để dâng lễ vật cho Chúa,...

Thánh Lễ Đêm Giáng Sinh

Giáo lý Phúc Âm Lễ Đêm Giáng Sinh – Lm. Peter Trần Thế Tuyên LỄ ĐÊM GIÁNG SINH, NĂM B Sách Ngôn Sứ Isaia 9:1-6;Thư Thánh Phaolô Tông Đồ gửi Titô 2:14-11 và Phúc Âm Thánh Luca 2:1-14 Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Luca.Ngày ấy, có lệnh của hoàng đế Cêsarê Augustô ban ra, truyền cho khắp nơi phải làm sổ kiểm tra. Ðây là cuộc kiểm tra đầu tiên, thực hiện thời Quirinô làm thủ hiến xứ Syria. Mọi người đều lên đường trở về quê quán mình. Giuse cũng rời thị trấn Nadarét, trong xứ Galilêa, trở về...

Thánh Lễ Chúa Nhật thứ IV Mùa Vọng

  Giáo lý Phúc Âm Chúa Nhật IV Mùa Vọng, năm B – Lm. Peter Trần Thế Tuyên CHÚA NHẬT IV MÙA VỌNG, NĂM B Sách Tiên Tri Samuel, quyển II. 7.1-5.8-12.14-16;Thư Thánh Phaolô Tông Đồ gửi tín hữu Rôma 16.25-27và Phúc Âm Thánh Luca 1.26-38 Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Luca. Khi ấy, thiên thần Gabriel được Chúa sai đến một thành xứ Galilêa, tên là Nadarét, đến với một trinh nữ đã đính hôn với một người tên là Giuse, thuộc chi họ Ðavít, trinh nữ ấy tên là Maria. Thiên thần vào nhà trinh nữ và...

Thánh Lễ Chúa Nhật thứ III Mùa Vọng

Giáo lý Phúc Âm Chúa Nhật III Mùa Vọng, năm B – Lm. Peter Trần Thế Tuyên CHÚA NHẬT III MÙA VỌNG, NĂM B Sách Ngôn Sứ Isaia 61.1-2;10-11;Thư Thứ I Thánh Phaolô Tông Đồ gửi tín hữu Tessalonica 5.16-24và Phúc Âm Thánh Gioan 1.6-8, 19-28 Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Gioan. Có người đã được Chúa sai đến, tên là Gioan. Ông đến như chứng nhân để làm chứng về sự sáng, hầu mọi người nhờ ông mà tin. Ông không phải là sự sáng, nhưng ông chỉ làm chứng về sự sáng. Và đây là chứng của...

Thánh Lễ Chúa Nhật thứ II Mùa Vọng

Giáo lý Phúc Âm Chúa Nhật II Mùa Vọng, năm B – Lm. Peter Trần Thế Tuyên CHÚA NHẬT II MÙA VỌNG, NĂM B Sách Ngôn Sứ Isaia 40.1-5.9-11;Thư Thứ II Thánh Phêrô Tông Đồ 3.8-14và Phúc Âm Thánh Matcô 1.1-8 Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Marcô.Khởi đầu Phúc Âm của Ðức Giêsu Kitô Con Thiên Chúa. Như có lời Tiên tri Isaia chép rằng: Ðây Ta sai Thiên Thần của Ta đến trước mặt ngươi để dọn đường cho ngươi. Có tiếng kêu trong hoang địa rằng: “Hãy dọn đường Chúa, hãy sửa đường Chúa cho ngay thẳng”....