Category: Thánh Lễ – Bài Giảng

Bài Giảng Chúa Nhật XXVIII Thường Niên, B | Lm. Peter Trần Thế Tuyên

  Giáo Lý Phúc Âm Chúa Nhật XXVIII Thường Niên – B | Lm. Peter Trần Thế Tuyên CHÚA NHẬT XXVIII QUANH NĂM Sách Khôn Ngoan 7.7-11;Thư Thánh Phaolô tông đồ gửi tín hữu Do Thái 4.12-13và Phúc Âm Thánh Matcô 10.17-30 Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Marcô.Khi ấy Chúa Giêsu vừa lên đường, thì một người chạy lại quỳ gối trước Người và hỏi: “Lạy Thầy nhân lành, tôi phải làm gì để được sống đời đời?” Chúa Giêsu trả lời: “Sao ngươi gọi Ta là nhân lành? Chẳng có ai là nhân lành, trừ một mình Thiên...

Bài Giảng Chúa Nhật XXVII Thường Niên, B | Lm. Peter Trần Thế Tuyên

  Giáo Lý Phúc Âm Chúa Nhật XXVII Thường Niên – B | Lm. Peter Trần Thế Tuyên CHÚA NHẬT XXVII QUANH NĂM Sách Sáng Thề Ký 2.18-24;Thư Thánh Phaolô Tông Đồ gửi Tìn Hữu Do Thái 2.9-11và Phúc Âm Thánh Matcô 10.2-16 Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Marcô.Khi ấy, những người biệt phái đến gần và hỏi thử Chúa Giêsu rằng: “Người ta có được phép ly dị vợ mình chăng?” Người đáp: “Môsê đã truyền cho các ông thế nào?” Họ thưa: “Môsê cho phép làm giấy ly dị và cho ly dị”. Bấy giờ Chúa Giêsu...

Thánh Lễ Chúa Nhật XXVI Thường Niên – Năm B

Giáo Lý Phúc Âm Chúa Nhật XXVI Thường Niên – B | Lm. Peter Trần Thế Tuyên CHÚA NHẬT XXVI QUANH NĂM Sách Dân Số 11.25-29;Thư Thánh Giacôbê Tông Đồ 5.1-6và Phúc Âm Thánh Matcô 9.38-43.45.47-48 Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Marcô.Khi ấy, Gioan thưa cùng Chúa Giêsu rằng: “Lạy Thầy, chúng con thấy có kẻ nhân danh Thầy mà trừ quỷ, kẻ đó không theo chúng ta, và chúng con đã ngăn cấm y”. Nhưng Chúa Giêsu phán: “Ðừng ngăn cấm y, vì chẳng ai có thể nhân danh Thầy mà làm phép lạ, rồi liền đó lại...

Thánh Lễ Chúa Nhật XXV Thường Niên – Năm B

  Giáo Lý Phúc Âm Chúa Nhật XXV Thường Niên – B | Lm. Peter Trần Thế Tuyên CHÚA NHẬT XXV QUANH NĂM Sách Khôn Ngoan 2.12.17-20;Thư Thánh Giacôbê Tồng Đồ 3.16-4.3và Phúc Âm Thánh Marcô 9.30-37 Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Marcô.   “Ai đón nhận một trong những trẻ nhỏ như thế này vì danh Thầy, tức là đón tiếp chính mình Thầy. Và ai đón tiếp Thầy, thực ra không phải đón tiếp Thầy, nhưng là đón tiếp Ðấng đã sai Thầy”. Khi ấy, Chúa Giêsu và các môn đệ từ trên núi xuống, rồi...

Thánh Lễ Chúa Nhật XXIV Thường Niên – Năm B

  Giáo Lý Phúc Âm Chúa Nhật XXIV Thường Niên – B | Lm. Peter Trần Thế Tuyên CHÚA NHẬT XXIV QUANH NĂM Sách Tiên Tri Isaia 50.5-9a;Thư Thánh Giacôbê Tông Đồ 2.14-18và Phúc Âm Thánh Matcô 8.27-35 Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Marcô. Khi ấy, Chúa Giêsu cùng các môn đệ đi về phía những làng nhỏ miền Cêsarê thuộc quyền Philipphê. Dọc đường, Người hỏi các ông rằng: “Người ta bảo Thầy là ai?” Các ông đáp lại rằng: “Thưa là Gioan tẩy giả. Một số bảo là Êlia, một số khác lại cho là một trong...

Thánh Lễ Chúa Nhật XXIII Thường Niên – Năm B

      Giáo Lý Phúc Âm Chúa Nhật XXIII Thường Niên – B | Lm. Peter Trần Thế Tuyên CHÚA NHẬT XXIII QUANH NĂM Sách Tiên Tri Isaia 35.4-7a;Thư Thánh Giacôbê tông đồ 2.1-5và Phúc Âm Thánh Matcô 7.31-37 Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Marcô. Khi ấy, Chúa Giêsu từ địa hạt Tyrô, qua Siđon, đến gần biển Galilêa giữa miền thập tỉnh. Người ta đem một kẻ câm điếc đến cùng Người và xin Người đặt tay trên kẻ ấy. Người đem anh ta ra khỏi đám đông, đặt ngón tay vào tai anh và bôi nước...

Thánh Lễ Chúa Nhật XXII Thường Niên – Năm B

  Giáo Lý Phúc Âm Chúa Nhật XXII Thường Niên – B | Lm. Peter Trần Thế Tuyên CHÚA NHẬT XXII QUANH NĂM Sách Đệ Nhị Luật 4.1-2.6-8;Thư Thánh Giacôbê Tông Đồ 1.17-18, 21b-22.27và Phúc Âm Thánh Matcô 7.1-8a.14-15.21-23 Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Marcô. “Hỡi bọn giả hình, Isaia thật đã nói tiên tri rất chí lý về các ngươi, như lời chép rằng: ‘Dân này kính Ta ngoài môi miệng, nhưng lòng chúng ở xa Ta.” Khi ấy, những người biệt phái và mấy luật sĩ từ Giêrusalem tụ tập lại bên Chúa Giêsu, và họ thấy...