Category: Thánh Lễ – Bài Giảng

Thánh Lễ Chúa Nhật XVII Thường Niên – Năm B

  Giáo Lý Phúc Âm Chúa Nhật XVII Thường Niên – B | Lm. Peter Trần Thế Tuyên CHÚA NHẬT XVII QUANH NĂM Sách Các Vua quyển thứ II b4.42-44;Thư Thánh Phaolô Tông Đồ gửi tín hữu Êphêsô 4.1-6và Phúc Âm Thánh Gioan 6, 1-15 Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Gioan. Khi ấy, Chúa Giêsu đi sang bên kia biển Galilêa, cũng gọi là Tibêria. Có đám đông dân chúng theo Người, vì họ đã thấy những phép lạ Người làm cho những kẻ bệnh tật. Chúa Giêsu lên núi và ngồi đó với các môn đệ. Lễ Vượt...

Thánh Lễ Chúa Nhật XVI Thường Niên – Năm B

  Giáo Lý Phúc Âm Chúa Nhật XVI Thường Niên – B | Lm. Peter Trần Thế Tuyên CHÚA NHẬT XVI QUANH NĂM Sách Ngôn Sứ Giêrêmia 23.1-6;Thư Thánh Phaolô tông đồ gửi tín hữu Êphêsô 2.13-18và Phúc Âm Thánh Matcô 6.30-34 Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Marcô.Khi ấy, các tông đồ hội lại bên Chúa Giêsu và thuật lại với Người mọi việc các ông đã làm và đã giảng dạy. Người liền bảo các ông: “Các con hãy lui vào nơi vắng vẻ mà nghỉ ngơi một chút”. Vì lúc ấy dân chúng kẻ đến người đi...

Thánh Lễ Chúa Nhật XV Thường Niên – Năm B

    Giáo Lý Phúc Âm Chúa Nhật XV Thường Niên – B | Lm. Peter Trần Thế Tuyên CHÚA NHẬT XV QUANH NĂM Tiên Tri Amos 7.12-15;Thư Thánh Phaolô gửi tín hữu Ephêsô 1.3-14và Phúc Âm Thánh Marcô 6.7-13 Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Marcô. Khi ấy, Chúa Giêsu gọi mười hai tông đồ và sai từng hai người đi, Người ban cho các ông có quyền trên các thần ô uế. Và Người truyền các ông đi đường, đừng mang gì, ngoài cây gậy, không mang bị mang bánh, không mang tiền trong túi, nhưng chân đi...

Thánh Lễ Chúa Nhật XIV Thường Niên – Năm B

  Giáo Lý Phúc Âm Chúa Nhật XIV Thường Niên – B | Lm. Peter Trần Thế Tuyên CHÚA NHẬT XIV QUANH NĂM Sách Ngôn Sứ Êdêkien 2.2-5;Thư II Thánh Phaolô gửi tín hữu Côrintô 12.7-10và Phúc Âm Thánh Matcô 6.1-6 Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Marcô. Khi ấy, Chúa Giêsu trở về quê nhà và các môn đệ cùng theo Người. Ðến ngày Sabbat, Người vào giảng trong hội đường, và nhiều thính giả sửng sốt về giáo lý của Người, nên nói rằng: “Bởi đâu ông này được như vậy? Sao ông được khôn ngoan như vậy?...

Thánh Lễ Chúa Nhật XIII Thường Niên – Năm B

  Giáo Lý Phúc Âm Chúa Nhật XIII Thường Niên – B | Lm. Peter Trần Thế Tuyên CHÚA NHẬT XIII QUANH NĂM Sách Khôn Ngoan 1.13-15; 2.23-24;Thư Thứ II Thánh Phaolô gửi tín hữu Côrintô 8.7-9.13-15và Phúc Âm Thánh Marcô 5.21-34 Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Marcô. Khi ấy, Chúa Giêsu đã xuống thuyền trở về bờ bên kia, có đám đông dân chúng tụ họp quanh Người, và lúc đó Người đang ở bờ biển. Bỗng có một ông trưởng hội đường tên là Giairô đến. Trông thấy Người, ông sụp lạy và van xin rằng: “Con...

Thánh Lễ Chúa Nhật XII Thường Niên – Năm B

  Giáo Lý Phúc Âm Chúa Nhật XII Thường Niên – B | Lm. Peter Trần Thế Tuyên CHÚA NHẬT XII QUANH NĂM Sách Gióp 38, 1.8-11; Trích thư thứ hai của Thánh Phaolô Tông đồ gửi tín hữu Côrintô  2 Cr 5, 14-17và Phúc Âm Thánh Marcô 4,35-41 Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Marcô. Ngày ấy, khi chiều đến, Chúa Giêsu phán cùng các môn đệ rằng: “Chúng ta hãy sang bên kia biển hồ”. Các ông giải tán đám đông; vì Người đang ở dưới thuyền, nên các ông chở Người đi. Cũng có nhiều thuyền khác theo...

Thánh Lễ Chúa Nhật XI Thường Niên – Năm B

  Giáo Lý Phúc Âm Chúa Nhật XI Thường Niên – B | Lm. Peter Trần Thế Tuyên CHÚA NHẬT XI QUANH NĂM Sách Tiên Tri Êdêkien 17.22-24;Thư Thứ Hai của Thánh Phaolô gửi tín hữu Côrintô 5.6-10và Phúc Âm Thánh Matcô 4.26-34 Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Marcô. Khi ấy, Chúa Giêsu phán cùng dân chúng rằng: “Nước Thiên Chúa giống như người kia đã gieo hạt xuống đất: người đó ngủ hay thức, đêm hay ngày, hạt giống cứ đâm mầm và mọc lên thế nào người đó cũng không hay biết nữa. Đất tự nó làm...