Category: Video Bài Giảng

Bài giảng Chúa Nhật VI thường niên – A

CHÚA NHẬT VI QUANH NĂM – A Sách Huấn Ca 15,15-20;Thư Thứ I của Thánh Phaolô gửi tín hữu Corintô 2:6-10và Phúc Âm Thánh Matthêô 5:17-37 A. Video bài giảng   B. Bản văn Bài giảng | Download file Word tại đây Bài trích Phúc Âm theo Thánh Matthêu. Khi ấy, Chúa Giêsu phán cùng các môn đệ rằng: “Các con đừng tưởng Ta đến để hủy bỏ lề luật hay các tiên tri: Ta không đến để hủy bỏ, nhưng để kiện toàn. Vì Ta bảo thật các con: Cho dù trời đất có qua đi, thì một chấm một phẩy trong...

Bài giảng Chúa Nhật V thường niên – A

CHÚA NHẬT V QUANH NĂM – A Sách Ngôn Sứ Isaia 58:7-10;Thư Thứ I của Thánh Phaolô gửi tín hữu Corintô 2:1-5và Phúc Âm Thánh Matthêô 5:13-16 A. Video bài giảng B. Bản văn Bài giảng | Download file Word tại đây Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô theo thánh Matthêu. Khi ấy, Chúa Giêsu phán cùng các môn đệ rằng: “Các con là muối đất. Nếu muối đã lạt, người ta biết lấy gì mà ướp cho mặn lại? Muối đó không còn sử dụng vào việc chi nữa, chỉ còn ném ra ngoài cho người ta chà đạp lên nó. “Các con...

Bài giảng Chúa Nhật lễ Dâng Chúa trong Đền thờ.

CHÚA NHẬT LỄ DÂNG CHÚA TRONG ĐỀN THỜ Sách Ngôn Sứ 3:1Thư Thánh Phaolô gửi tín hữu Do Thái 2:14-18và Phúc Âm Thánh Luca 2:22-40 A. Video bài giảng B. Bản văn Bài giảng | Download file Word tại đây Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Luca. Khi ấy, đủ ngày thanh tẩy theo luật Môsê, cha mẹ Chúa Giêsu liền đem Người lên Giêrusalem để hiến dâng cho Chúa, như đã chép trong Lề luật Chúa rằng: “Mọi con trai đầu lòng sẽ được gọi là người thánh thuộc về Chúa”. Và cũng để dâng lễ vật cho Chúa, như...

Bài giảng Chúa Nhật III thường niên – A

CHÚA NHẬT III QUANH NĂM – A Sách Ngôn Sứ Isaia 8, 23-9,3;Thư Thứ I của Thánh Phaolô gửi tín hữu Corintô 1.10-13.17và Phúc Âm Thánh Matthêu 4:12-23 A. Video bài giảng   B. Bản văn Bài giảng | Download file Word tại đây Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Matthêu. Khi ấy, nghe tin Gioan bị nộp, Chúa Giêsu lui về Galilêa. Người rời bỏ thành Nadarét, đến ở miền duyên hải, thành Capharnaum, giáp ranh đất Giabulon và Nepthali, để ứng nghiệm lời đã phán bởi miệng tiên tri Isaia rằng: “Hỡi đất Giabulon và đất Nepthali, đường dọc theo...

Bài giảng Chúa Nhật II thường niên – A

CHÚA NHẬT II THƯỜNG NIÊN – A Sách Ngôn sứ Isaia 49:3,5-6;Thư thứ I của Thánh Phaolô gửi tín hữu Corintô 1.1-3và Phúc Âm Thánh Gioan 1:29-34 A. Video bài giảng   B. Bản văn Bài giảng | Download file Word tại đây Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Gioan   Hôm sau, ông Gioan thấy Ðức Giêsu tiến về phía mình, liền nói: “Ðây là Chiên Thiên Chúa, đây Ðấng xóa bỏ tội trần gian. Chính Người là Ðấng tôi đã nói tới khi bảo rằng: Có người đến sau tôi, nhưng trổi hơn tôi, vì có trước tôi. Tôi đã...

Bài giảng Chúa Nhật Chúa Giêsu chịu Phép Rửa.

CHÚA NHẬT LỄ CHÚA GIÊSU CHỊU PHÉP RỬA Sách Ngôn sứ Isaia 42:1- 4.6-7; Sách Tông đồ Công vụ 10:34-38 và Phúc Âm Thánh Matthêô 3:13-17   Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh MatthêôKhi ấy, Chúa Giêsu bỏ xứ Galilêa mà đến với Gioan ở sông Giođan, để ông làm phép rửa cho. Nhưng Gioan can Người rằng: “Chính tôi phải được Ngài rửa, thế mà Ngài lại đến với tôi sao?” Chúa Giêsu liền đáp lại: “Không sao, vì chúng ta cần chu toàn bổn phận như thế”. Và bấy giờ ông Gioan chiều ý Người. Chúa Giêsu chịu...

Bài Giảng Chúa Nhật Lễ Hiển Linh – Năm A.

Ba đạo sĩ từ phương Đông,Ra đi tìm Chúa nhờ trông sao trời.Đền vua, cung điện, sáng ngời,Chắc ăn, đúng chỗ, Chúa Trời, giáng sinh. Triều đình hoảng hốt thất kinh,Cho vời thầy luật thông tin xem nào?Thánh tử dòng dõi tự hào:Con dòng cháu giống chào đời Bê-Lem. Hành trình tiếp tục tìm xem,Sao lạ dẫn đến Bê – Lem nghèo hèn. Chúa sinh, không trống, không kèn,Xin nhận lễ vật mọn hèn kính dâng. Vàng ròng, mộc dược, nhũ hương,Lòng thành, dâng Chúa, dủ thương phận người.Con biết mình luôn được mời:Tìm gặp thấy Chúa cho đời niềm vui....