Category: Thánh Lễ – Bài Giảng

Thánh lễ Chúa Nhật XXX thường niên – Năm A

  Giáo lý Phúc Âm Chúa Nhật XXX thường niên, A – Lm. Peter Trần Thế Tuyên CHÚA NHẬT XXX QUANH NĂM A Sách Xuất Hành 22.21-27;Thư I của Thánh Phaolô tông đồ gửi tín hữu Tessalonica 1,5-10và Phúc Âm Thánh Matthêô 22.34-40   Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Matthêu.Khi ấy, những người biệt phái nghe tiếng Chúa Giêsu đã làm cho những người Sađốc câm miệng, thì họp nhau lại, đoạn một người thông luật trong nhóm họ hỏi thử Người rằng: “Thưa Thầy, trong lề luật, giới răn nào trọng nhất?” Chúa Giêsu phán cùng người ấy...

Thánh lễ Chúa Nhật XXIX thường niên – Năm A

Giáo lý Phúc Âm Chúa Nhật XXIX thường niên, A – Lm. Peter Trần Thế Tuyên CHÚA NHẬT XXIX QUANH NĂM A Sách Ngôn Sứ Isaia 45.1,4-6;Khởi đầu Thư I của Thánh Phaolô tông đồ gửi tín hữu Tessalonica 1,1-5bvà Phúc Âm Thánh Matthêô 22.15-21 Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Matthêu. Khi ấy, các người biệt phái họp nhau lại bàn mưu để bắt bẻ Chúa Giêsu trong lời nói. Các ông sai môn đồ của các ông đi với những người thuộc phái Hêrôđê đến nói với Người rằng: “Thưa Thầy, chúng tôi biết Thầy là người ngay...

Thánh lễ Chúa Nhật XXVIII thường niên – Năm A

Giáo lý Phúc Âm Chúa Nhật XXVIII thường niên, A – Lm. Peter Trần Thế Tuyên CHÚA NHẬT XXVIII QUANH NĂM A Sách Ngôn Sứ Isaia 25.6-10;Thư Thánh Phaolô tông đồ gửi tín hữu Philipphê 4,12-14.19-20và Phúc Âm Thánh Matthêô 22.1-14 Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Matthêu. Khi ấy, Chúa Giêsu lại phán cùng các đầu mục tư tế và kỳ lão trong dân những dụ ngôn này rằng: “Nước trời giống như vua kia làm tiệc cưới cho hoàng tử. Vua sai đầy tớ đi gọi những người đã được mời dự tiệc cưới, nhưng họ không chịu...

Thánh lễ Chúa Nhật XXVII thường niên – Năm A

  Giáo lý Phúc Âm Chúa Nhật XXVII thường niên, A – Lm. Peter Trần Thế Tuyên CHÚA NHẬT XXVII QUANH NĂM A Sách Tiên Tri Isaia 5.1-7;Thư Thánh Phaolô Tông Đồ gửi Philipphê 4.6-9và Phúc Âm Thánh Matthêu 21.33 – 43 Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Matthêu. Khi ấy, Chúa Giêsu phán cùng các thượng tế và các kỳ lão trong dân rằng: “Các ông hãy nghe dụ ngôn này: Có ông chủ nhà kia trồng được một vườn nho. Ông rào dậu chung quanh, đào hầm ép rượu và xây tháp canh, đoạn ông cho tá điền...

Thánh lễ Chúa Nhật XXVI thường niên – Năm A

  Giáo lý Phúc Âm Chúa Nhật XXVI thường niên, A – Lm. Peter Trần Thế Tuyên CHÚA NHẬT XXVI QUANH NĂM A Sách Tiên Tri Ezekiel18.21-28;Thư Thánh Phaolô Tông Đồ gửi Philipphê 2.1-11và Phúc Âm Thánh Matthêu 21.28-32   Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Matthêu. Khi ấy, Chúa Giêsu phán cùng các thượng tế và các kỳ lão trong dân rằng: “Các ông nghĩ sao? Người kia có hai người con. Ông đến với đứa con thứ nhất và bảo: “Này con, hôm nay con hãy đi làm vườn nho cho cha!” Nó thưa lại rằng: “Con không...

Thánh lễ Chúa Nhật XXV thường niên – Năm A

  Giáo lý Phúc Âm Chúa Nhật XXV thường niên, A – Lm. Peter Trần Thế Tuyên CHÚA NHẬT XXV QUANH NĂM A Sách Tiên Tri Isaia 55, 6-9;Thư Thánh Phaolô gửi tín hữu Philipphê 1,20c-24.27avà Phúc Âm Thánh Matthêô 20, 1-16   Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Matthêu. Khi ấy, Chúa Giêsu phán cùng các môn đệ dụ ngôn này rằng: “Nước trời giống như chủ nhà kia sáng sớm ra thuê người làm vườn nho mình. Khi đã thoả thuận với những người làm thuê về tiền công nhật là một đồng, ông sai họ đến...

Thánh lễ Chúa Nhật XXIV thường niên – Năm A

Giáo lý Phúc Âm Chúa Nhật XXIV thường niên, A – Lm. Peter Trần Thế Tuyên CHÚA NHẬT XXIV QUANH NĂM A Sách Huấn Ca 27,20-28,7; Thư Thánh Phaolô gửi tín hữu Rôma 14,7-9và Phúc Âm Thánh Matthêô 18, 21-35   Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Matthêu. Khi ấy, Phêrô đến thưa cùng Chúa Giêsu rằng: “Lạy Thầy, khi anh em xúc phạm đến con, con phải tha thứ cho họ mấy lần. Có phải đến bảy lần không?” Chúa Giêsu đáp: “Thầy không bảo con phải tha đến bảy lần, nhưng đến bảy mươi lần bảy. “Về vấn đề...