Category: Video bài giảng – cha Tuyên

0

Bài giảng Chúa Nhật thứ IV Mùa Vọng – Năm C.

Giảng mỗi tuần, nhân đức lớn Được khen, phổng mũi có trớn làm hoài Bị chê: giảng dở giảng dài Giả điếc phớt lờ miệt mài giảng tiếp.   CHÚA NHẬT IV MÙA VỌNG, NĂM C Sách Ngôn Sứ Mica 5.1-4; Thư Thánh Phaolô Tông Đồ gửi tín hữu Do Thái 10.5-10 và Phúc Âm Thánh Luca 1:39-45 Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Luca. Ngày ấy, Maria chỗi dậy, vội vã ra đi tiến lên miền núi, đến một thành xứ Giuđêa. Bà vào nhà ông Dacaria và chào bà Isave. Và khi bà Isave nghe lời chào của Maria,...

0

Bài giảng Chúa Nhật thứ III Mùa Vọng – Năm C.

Giữa tuần bận bịu bào chế: Thuốc ngủ nặng đô không ế bao giờ Cho vô thần trí vật vờ Lời Chúa lương thực, bến bờ BÌNH AN.   CHÚA NHẬT III MÙA VỌNG, NĂM C Sách Ngôn Sứ Xôphônia 3.14-18; Thư Thánh Phaolô Tông Đồ gửi tín hữu Phillipphê 4.4-7 và Phúc Âm Thánh Luca 3.10-18             Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Luca.  Khi ấy, dân chúng hỏi Gioan rằng: “Vậy chúng tôi phải làm gì?” Ông trả lời: “Ai có hai áo, hãy cho người không có; ai có của ăn, cũng hãy làm như vậy”. Cả...

0

Bài giảng Chúa Nhật thứ II Mùa Vọng – Năm C.

Gioan Tẩy giả gào to Ra khỏi chăn chiếu chăm lo phần hồn Cha Tuyên bài giảng dzập dzồn Thuốc ngủ liều mạnh tin đồn không sai. CHÚA NHẬT II MÙA VỌNG, NĂM C Sách Ba-Rúc 5.1-9; Thư Thánh Phaolô tồng đồ gửi giáo đoàn Philipphê 1.4-6.8-11 và Phúc Âm Thánh Luca 3.1-6 Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Luca. Ðời hoàng đế Tibêriô năm thứ mười lăm, Phongxiô Philatô làm toàn quyền xứ Giuđêa, Hêrôđê làm thủ hiến xứ Galilêa, còn em là Philipphê làm thủ hiến xứ Ituria và Tracônitêđê; Lysania làm thủ hiến xứ Abilêna; Anna và...

0

Bài giảng Chúa Nhật thứ I Mùa Vọng – Năm C.

Bà con quen biết thân thương! Thuốc ngủ tới sớm bất thường đó nghe! Mùa Vọng, mọi thứ cho “DZE” Bài giảng dù dở lắng nghe đỡ buồn.   CHÚA NHẬT I MÙA VỌNG NĂM C Sách Ngôn Sứ Giêrêmia 33.14-16; Thư Thứ I của Thánh Phaolô gửi tín hữu Tessalonica 1 Tx. 3.12-4.2 và Phúc Âm Thánh Luca 21.25-28.34-36             Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Luca.             Khi ấy, Chúa Giêsu phán cùng các môn đệ rằng: “Sẽ có những điềm lạ trên mặt trời, mặt trăng và các ngôi sao; dưới đất, các dân tộc buồn sầu lo...

0

Bài giảng Chúa Nhật Lễ Chúa Kitô vua.

CHÚA NHẬT LỄ CHÚA KITÔ VUA Sách Ngôn sứ Daniel 7.13-14; Sách Khải Huyền của Thánh Gioan tông đồ 1.5-8 và Phúc Âm Thánh Gioan 18.33-37 Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Gioan.  Khi ấy, Philatô hỏi Chúa Giêsu rằng: “Ông có phải là Vua dân Do-thái không?” Chúa Giêsu đáp: “Quan tự ý nói thế, hay là có người khác nói với quan về tôi?” Philatô đáp: “Ta đâu phải là người Do-thái. Nhân dân ông cùng các thượng tế đã trao nộp ông cho ta. Ông đã làm gì?” Chúa Giêsu đáp: “Nước tôi không thuộc về thế...

0

Bài giảng Chúa Nhật XXXIII thường niên – Năm B.

Mỗi tuần bài giảng gửi đều Vừa nghe đã ngủ như diều lên mây! Khen cho người giảng không hay Nhưng tài ru ngủ mấy ai sánh bằng. Amen CHÚA NHẬT XXXIII QUANH NĂM Sách Ngôn Sứ Danien 12.1-8; Thư Thánh Phaolô gửi tín hữu Do Thái 10.11-14.18 và Phúc Âm Thánh Matcô 13.24-32 Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Marcô.  Khi ấy, Chúa Giêsu phán cùng các môn đệ rằng: “Trong những ngày ấy, sau cảnh khốn cực, mặt trời sẽ ra tối tăm, mặt trăng sẽ mất sáng, các ngôi sao sẽ từ trời rơi xuống và các...

0

Bài giảng Chúa Nhật XXXII thường niên – Năm B.

CHÚA NHẬT XXXII QUANH NĂM Sách Các Vua quyển I. 17.10-16; Thư Thánh Phaolô gửi tín hữu Do Thái 9.24-28 và Phúc Âm Thánh Matcô 12.38-44 Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Marcô.  Khi ấy, {Chúa Giêsu phán cùng dân chúng trong khi giảng dạy rằng: “Các ngươi hãy coi chừng bọn luật sĩ. Họ thích đi lại trong bộ áo thụng, ưa được bái chào ngoài công trường, chiếm những ghế nhất trong hội đường và trong đám tiệc. Họ giả bộ đọc những kinh dài để nuốt hết tài sản của các bà goá: Họ sẽ bị kết...