Category: Video Bài Giảng Cha Tuyên

0

Bài giảng Chúa Nhật XX thường niên – Năm B.

CHÚA NHẬT XX QUANH NĂM B Sách Châm Ngôn Ca 9.1-6; Thư Thánh Phaolô Tông Đồ gửi tín hữu Êphêsô 5.15-20 và Phúc Âm Thánh Gioan 6. 51-58 Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Gioan. Khi ấy, Chúa Giêsu phán cùng dân Do-thái rằng: “Ta là bánh hằng sống từ trời xuống; ai ăn bánh này, thì sẽ sống đời đời. Và bánh Ta sẽ ban, chính là thịt Ta, để cho thế gian được sống”. Vậy người Do-thái tranh luận với nhau rằng: “Làm sao ông này có thể lấy thịt mình cho chúng ta ăn được?” Bấy giờ...

0

Bài giảng Chúa Nhật XIX thường niên – Năm B.

CHÚA NHẬT XIX QUANH NĂM Sách Các Vua 19.4-8; Thư Thánh Phaolô Tông Đồ gửi tín hữu Êphêsô 4.30-5.2 và Phúc Âm Thánh Gioan 6. 41-51 Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Gioan. Khi ấy, những người Do-thái kêu trách Chúa Giêsu, vì Người đã phán rằng: “Ta là bánh hằng sống bởi trời mà xuống”. Họ nói: “Chớ thì ông này chẳng phải là Giêsu, con ông Giuse sao? Chúng ta đều biết rõ cha mẹ của ông. Vậy làm sao ông lại nói: “Ta bởi trời mà xuống”. Chúa Giêsu trả lời cùng họ rằng: “Các ngươi chớ...

0

Bài giảng Chúa Nhật XVIII thường niên – Năm B.

CHÚA NHẬT XVIII QUANH NĂM Sách Xuất Hành 16.2-4, 12-15; Thư Thánh Phaolô Tông Đồ gửi tín hữu Êphêsô 4.17-20 và Phúc Âm Thánh Gioan 6. 24-35 Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Gioan. Khi ấy, lúc đám đông thấy không có Chúa Giêsu ở đó, và môn đệ cũng không, họ liền xuống các thuyền và đến Caphar-naum tìm Chúa Giêsu. Khi gặp Người ở bờ biển bên kia, họ nói với Người rằng: “Thưa Thầy, Thầy đến đây bao giờ?” Chúa Giê-su đáp: “Thật, Ta bảo thật các ngươi, các ngươi tìm Ta, không phải vì các ngươi...

0

Bài giảng Chúa Nhật XVII thường niên – Năm B.

CHÚA NHẬT XVII QUANH NĂM Sách Các Vua quyển thứ II b4.42-44; Thư Thánh Phaolô Tông Đồ gửi tín hữu Êphêsô 4.1-6 và Phúc Âm Thánh Gioan 6, 1-15 Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Gioan. Khi ấy, Chúa Giêsu đi sang bên kia biển Galilêa, cũng gọi là Tibêria. Có đám đông dân chúng theo Người, vì họ đã thấy những phép lạ Người làm cho những kẻ bệnh tật. Chúa Giêsu lên núi và ngồi đó với các môn đệ. Lễ Vượt Qua là đại lễ của người Do-thái đã gần tới. Chúa Giêsu ngước mắt lên và...

0

Bài giảng Chúa Nhật XVI thường niên – Năm B.

CHÚA NHẬT XVI QUANH NĂM Sách Ngôn Sứ Giêrêmia 23.1-6; Thư Thánh Phaolô tông đồ gửi tín hữu Êphêsô 2.13-18 và Phúc Âm Thánh Matcô 6.30-34 Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Marcô.  Khi ấy, các tông đồ hội lại bên Chúa Giêsu và thuật lại với Người mọi việc các ông đã làm và đã giảng dạy. Người liền bảo các ông: “Các con hãy lui vào nơi vắng vẻ mà nghỉ ngơi một chút”. Vì lúc ấy dân chúng kẻ đến người đi tấp nập, đến nỗi các tông đồ không có thì giờ ăn uống. Vậy các...

0

Bài giảng Chúa Nhật XV thường niên – Năm B.

CHÚA NHẬT XV QUANH NĂM. Tiên Tri Amos 7.12-15; Thư Thánh Phaolô gửi tín hữu Ephêsô 1.3-14 và Phúc Âm Thánh Matcô 6.7-13 Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Marcô. Khi ấy, Chúa Giêsu gọi mười hai tông đồ và sai từng hai người đi, Người ban cho các ông có quyền trên các thần ô uế. Và Người truyền các ông đi đường, đừng mang gì, ngoài cây gậy, không mang bị mang bánh, không mang tiền trong túi, nhưng chân đi dép, và đừng mặc hai áo. Người lại bảo: “Ðến đâu, các con vào nhà nào,...

0

Bài giảng Chúa Nhật XIV thường niên – Năm B.

CHÚA NHẬT XIV QUANH NĂM. Sách Ngôn Sứ Êdêkien 2.2-5; Thư II Thánh Phaolô gửi tín hữu Côrintô 12.7-10 và Phúc Âm Thánh Matcô 6.1-6 Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Marcô.  Khi ấy, Chúa Giêsu trở về quê nhà và các môn đệ cùng theo Người. Ðến ngày Sabbat, Người vào giảng trong hội đường, và nhiều thính giả sửng sốt về giáo lý của Người, nên nói rằng: “Bởi đâu ông này được như vậy? Sao ông được khôn ngoan như vậy? Bởi đâu tay Người làm được những sự lạ thể ấy? Ông này chẳng phải bác...