Category: Video Bài Giảng Cha Tuyên

0

Bài giảng Chúa Nhật XXIX thường niên – Năm B.

CHÚA NHẬT XXIX QUANH NĂM, NĂM B Sách Tiên Tri Isaia 53.10-11; Thư Thánh Phaolô tông đồ gửi tín hữu Do Thái 4.14-16 và Phúc Âm Thánh Matcô 10.35-45 Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Marcô.  Khi ấy, Giacôbê và Gioan con ông Giêbêđê đến gần Chúa Giêsu và thưa Người rằng: “Lạy Thầy, chúng con muốn Thầy ban cho chúng con điều chúng con sắp xin Thầy”. Người hỏi: “Các con muốn Thầy làm gì cho các con?” Các ông thưa: “Xin cho chúng con một người ngồi bên hữu, một người ngồi bên tả Thầy trong vinh quang...

0

Bài giảng Chúa Nhật XXVIII thường niên – Năm B.

CHÚA NHẬT XXVIII QUANH NĂM B Sách Khôn Ngoan 7.7-11; Thư Thánh Phaolô tông đồ gửi tín hữu Do Thái 4.12-13 và Phúc Âm Thánh Matcô 10.17-30 Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Marcô.  Khi ấy Chúa Giêsu vừa lên đường, thì một người chạy lại quỳ gối trước Người và hỏi: “Lạy Thầy nhân lành, tôi phải làm gì để được sống đời đời?” Chúa Giêsu trả lời: “Sao ngươi gọi Ta là nhân lành? Chẳng có ai là nhân lành, trừ một mình Thiên Chúa. Ngươi đã biết các giới răn: đừng ngoại tình, đừng giết người, đừng...

0

Bài giảng Chúa Nhật XXVII thường niên – Năm B.

CHÚA NHẬT XXVII QUANH NĂM B Sách Sáng Thế Ký 2.18-24; Thư Thánh Phaolô Tông Đồ gửi Tín Hữu Do Thái 2.9-11 và Phúc Âm Thánh Matcô 10.2-16 Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Marcô.  Khi ấy, những người biệt phái đến gần và hỏi thử Chúa Giêsu rằng: “Người ta có được phép ly dị vợ mình chăng?” Người đáp: “Môsê đã truyền cho các ông thế nào?” Họ thưa: “Môsê cho phép làm giấy ly dị và cho ly dị”. Bấy giờ Chúa Giêsu đáp lại: “Chính vì sự cứng lòng của các ông, mà Môsê đã viết...

0

Bài giảng Chúa Nhật XXVI thường niên – Năm B.

CHÚA NHẬT XXVI QUANH NĂM Sách Dân Số 11.25-29; Thư Thánh Giacôbê Tông Đồ 5.1-6 và Phúc Âm Thánh Matcô 9.38-43.45.47-48 Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Marcô.  Khi ấy, Gioan thưa cùng Chúa Giêsu rằng: “Lạy Thầy, chúng con thấy có kẻ nhân danh Thầy mà trừ quỷ, kẻ đó không theo chúng ta, và chúng con đã ngăn cấm y”. Nhưng Chúa Giêsu phán: “Ðừng ngăn cấm y, vì chẳng ai có thể nhân danh Thầy mà làm phép lạ, rồi liền đó lại nói xấu Thầy. Ai chẳng chống đối các con, là ủng hộ các con....

0

Bài giảng Chúa Nhật XXV thường niên – Năm B.

CHÚA NHẬT XXV QUANH NĂM – B Sách Khôn Ngoan 2.12.17-20; Thư Thánh Giacôbê Tồng Đồ 3.16-4.3 và Phúc Âm Thánh Matcô 9.30-37 Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Marcô. Khi ấy, Chúa Giêsu và các môn đệ từ trên núi xuống, rồi đi ngang qua xứ Galilêa và Người không muốn cho ai biết. Vì Người dạy dỗ và bảo các ông rằng: “Con Người sẽ bị nộp vào tay người ta và họ sẽ giết Người. Khi đã bị giết, ngày thứ ba, Người sẽ sống lại”. Nhưng các ông không hiểu lời đó và sợ không dám...

0

Bài giảng Chúa Nhật XXIV thường niên – Năm B.

CHÚA NHẬT XXIV QUANH NĂM Sách Tiên Tri Isaia 50.5-9a; Thư Thánh Giacôbê Tông Đồ 2.14-18 và Phúc Âm Thánh Matcô 8.27-35 Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Marcô.  Khi ấy, Chúa Giêsu cùng các môn đệ đi về phía những làng nhỏ miền Cêsarê thuộc quyền Philipphê. Dọc đường, Người hỏi các ông rằng: “Người ta bảo Thầy là ai?” Các ông đáp lại rằng: “Thưa là Gioan tẩy giả. Một số bảo là Êlia, một số khác lại cho là một trong các vị tiên tri”. Bấy giờ Người hỏi: “Còn các con, các con bảo Thầy là...

0

Bài giảng Chúa Nhật XXIII thường niên – Năm B.

CHÚA NHẬT XXIII QUANH NĂM Sách Tiên Tri Isaia 35.4-7a; Thư Thánh Giacôbê tông đồ 2.1-5 và Phúc Âm Thánh Matcô 7.31-37 Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Marcô.  Khi ấy, Chúa Giêsu từ địa hạt Tyrô, qua Siđon, đến gần biển Galilêa giữa miền thập tỉnh. Người ta đem một kẻ câm điếc đến cùng Người và xin Người đặt tay trên kẻ ấy. Người đem anh ta ra khỏi đám đông, đặt ngón tay vào tai anh và bôi nước miếng vào lưỡi anh ta. Ðoạn ngước mặt lên trời, Người thở dài và bảo: “Effetha!” (nghĩa là...