Category: Suy Niệm Lời Chúa

Lời Chúa, Chúa Nhật 08/12/2019.

© Biblioteca Apostolica Vaticana 03/12/2019 Chúa Nhật Tuần II Mùa Vọng, Năm A. Bài đọc 1: Is 11:1-10 Ngày ấy, từ gốc Giêsê sẽ đâm ra một chồi và cũng từ gốc ấy sẽ đơm lên một bông hoa. Trên bông hoa ấy, thần linh của Thiên Chúa sẽ ngự xuống, tức thần khôn ngoan và thông suốt, thần chỉ dẫn và sức mạnh, thần hiểu biết và đạo đức, và thần ấy sẽ làm cho Ngài biết kính sợ Thiên Chúa. Ngài không xét đoán theo như mắt thấy, cũng không lên án theo điều tai nghe, nhưng Ngài...

Lời Chúa – Suy Niệm Chúa Nhật 01/12/2019.

© Biblioteca Apostolica Vaticana 29/11/2019 Chúa Nhật Tuần I Mùa Vọng, Năm A Bài đọc 1: Is 2:1-5 Điềm Isaia con trai của Amos đã thấy về Giuđa và Giêrusalem. Điềm sẽ xảy ra trong những ngày sau hết, là núi của nhà Chúa được xây đắp trên đỉnh các núi, và núi ấy sẽ cao hơn các đồi, và các dân nước sẽ đổ về đó. Nhiều dân tộc sẽ đến và nói rằng: “Hãy đến, chúng ta hãy lên núi Chúa và lên nhà? Thiên Chúa? của Giacóp. Người sẽ dạy chúng ta đường lối của Người, và...