Daily Archive: October 1, 2021

Ý CẦU NGUYỆN THÁNG MƯỜI: CÁC MÔN ĐỆ TRUYỀN GIÁO

Chúa Giêsu mời gọi hết thảy mọi người,/ và cả bạn nữa, / trở thành những nhà truyền giáo. / Bạn đã sẵn sàng chưa? Chúng ta đáp lại lời mời gọi của Ngài chỉ cần / bằng cách sống hiệp nhất với Thiên Chúa / trong mọi hoạt động hằng ngày / qua công việc, gặp gỡ người khác, / các bổn phận hằng ngày, những điều tình cờ mỗi ngày / để cho mình luôn được dẫn dắt bởi Chúa Thánh Thần. Nếu Chúa Kitô thúc đẩy bạn, / nếu bạn làm những việc mà Chúa Ki-tô hướng...