Daily Archive: August 4, 2021

Ý CẦU NGUYỆN THÁNG TÁM: GIÁO HỘI LỮ HÀNH

  Ơn gọi đặc trưng của Giáo hội là truyền giáo, nhưng không phải theo lối chiêu dụ người khác vào đạo. Không. Ơn gọi của Giáo hội là truyền giáo hơn thế, căn tính của Giáo hội là truyền giáo. Chúng ta chỉ có thể canh tân Giáo hội qua việc phân định Ý Chúa trong cuộc sống hàng ngày và khởi đầu một sự biến đổi được hướng dẫn bởi Chúa Thánh Thần. Cuộc canh tân của riêng từng người chúng ta là sự biến đổi ấy. Chúng ta phải để Chúa Thánh Thần, quà tặng của Thiên...