Daily Archive: February 24, 2021

Sám Hối Mùa Chay – Linh mục Peter Trần Thế Tuyên.

Năm nay Giáo Hội Công Giáo ở Mỹ và nhiều nước không có xức tro trong ngày Thứ Tư Lễ Tro, ngày 17 tháng 2, 2021. Lý do: Tránh lây nhiễm dịch bệnh Covid-19. Sự kiện không xức tro nầy phát sinh suy diễn: Không có sám hối Mùa Chay. Suy diễn nầy không trả lời được vấn nạn: Khi xức tro trên trán là chắc chắn có sám hối hay sao? Suy diễn nầy sai lầm cũng giống như người Do Thái phải rửa tay chân, chén bát mà chúng ta quen gọi là nghi thức thanh tẩy thì...