Daily Archive: November 23, 2020

Thánh Lễ Kính các Thánh Tử Đạo Việt Nam

  Bài đọc 1:  2 Mcb 7,1.20-23.27b-29Bà mẹ là người đáng khâm phục, vì bà can đảm chịu đựng nhờ niềm trông cậy bà đặt nơi Đức Chúa.Lời Chúa trong sách Ma-ca-bê quyển thứ hai.Hồi ấy có bảy anh em bị bắt cùng với bà mẹ. Vua An-ti-ô-khô cho lấy roi và gân bò mà đánh họ, để bắt họ ăn thịt heo là thức ăn luật Mô-sê cấm. Bà mẹ là người rất mực xứng đáng cho ta khâm phục và kính cẩn ghi nhớ. Bà thấy bảy người con trai phải chết nội trong có một ngày, thế...