Daily Archive: August 14, 2020

Ý LỄ – XIN ƠN – TẠ ƠN THÁNG 8/2020.

Ý Lễ và ý cầu nguyện Hội Ái Mộ Trương Bửu Diệp xin tạ ơn và cầu bình an cho các ân nhân âm thầm giúp đỡ Hội Ái Mộ Trương Bửu Diệp xin lễ cầu cho linh hồn Micae Nguyễn Ngọc Hân Hội Ái Mộ Trương Bửu Diệp xin cầu nguyện cho linh hồn bà cố Maria Nguyễn thị Liễu Hội Bạn Thái Hà xin lễ cầu cho linh hồn Micae Nguyễn Ngọc Hân Ông bà Hiền Ny xin lễ cầu cho linh hồn Micae Nguyễn Ngọc Hân và bình an cho gia đình Gia đình Long Trông xin...