Daily Archive: April 8, 2020

Thánh Lễ Cầu Cho Linh Hồn Đôminicô Nguyễn Triệu Thắng.

Linh mục Phêrô Trần Thế Tuyên nguyên cáo thỉnh viên án phong Thánh cha P.X Trương Bửu Diệp dâng Lễ cầu nguyện cho linh hồn Đôminicô Nguyễn Triệu Thắng vừa qua đời là thứ nam của anh chị Tư Cương – Hội Ái Mộ Cha Trương Bửu Diệp Úc Châu – Nam Úc xin hiệp ý với tang quyến dâng Lễ và cầu nguyện cho linh hồn Đôminicô sớm được hưởng nhan Thánh Chúa.