Daily Archive: December 7, 2019

Lời Chúa, Chúa Nhật 08/12/2019.

© Biblioteca Apostolica Vaticana 03/12/2019 Chúa Nhật Tuần II Mùa Vọng, Năm A. Bài đọc 1: Is 11:1-10 Ngày ấy, từ gốc Giêsê sẽ đâm ra một chồi và cũng từ gốc ấy sẽ đơm lên một bông hoa. Trên bông hoa ấy, thần linh của Thiên Chúa sẽ ngự xuống, tức thần khôn ngoan và thông suốt, thần chỉ dẫn và sức mạnh, thần hiểu biết và đạo đức, và thần ấy sẽ làm cho Ngài biết kính sợ Thiên Chúa. Ngài không xét đoán theo như mắt thấy, cũng không lên án theo điều tai nghe, nhưng Ngài...