Daily Archive: November 8, 2019

Ý LỄ – XIN ƠN – TẠ ƠN THÁNG 11/2019.

Ý lễ Hội Ái Mộ Trương Bửu Diệp xin lễ tạ ơn và cầu bình an cho các ân nhân âm thầm giúp đỡ Hội. Hội Ái Mộ Trương Bửu Diệp xin lễ cầu cho linh hồn Maria Trần Thị Hoa mới qua đời tại Việt Nam. Hội Bạn Thái Hà xin lễ cầu cho linh hồn cố tổng thống Gioanbaotixita Ngô Đình Diệm. Anh chị Trung Thư xin lễ cầu cho linh hồn Têrêsa, Gioan, Maria linh hồn tiên nhân và các linh hồn. Ban mục vụ giáo xứ Ottoway xin lễ cầu cho linh hồn Vincente Phạm Văn...