Daily Archive: October 4, 2019

Bài giảng Chúa Nhật XXVII thường niên – Năm C.

Lòng tin lớn bằng hạt cải,Sẽ thành sức mạnh, băng ải vượt đồi.Cây dâu! Bứng rễ đâm chồi,Dưới lòng biển cả, sóng nhồi ung dung. Ai cho đầy tớ ngồi chung,Hầu tiếp như khách ung dung rượu trà.Đầy tớ phục vụ chủ nhà,Sau đó mới được chung trà chén cơm. Đầy tớ đừng có làm xôm:Cho rằng chủ phải trả ơn cho mình.Khiêm tốn nhìn nhận thật tình,Thân hèn phụ giúp chương trình Trời cao. Lòng tin sẽ giúp giảng rao:Tình yêu Thiên Chúa, gửi trao cho đời.Thành công là việc của Trời,Chúng ta có được nhờ lời cầu xin....