Daily Archive: August 30, 2019

Bài giảng Chúa Nhật XXII thường niên – Năm C.

Đừng chọn chỗ nhất mà ngồi, Khách quí chợt đến, thân tồi rút lui. Chỗ thấp, an phận, làm vui, May thời gặp vận, ngóc chui hàng đầu. Cuộc sống như nước qua cầu, Hạ mình xuống thấp ngõ hầu tôn lên. Kiêu ngạo mặt mũi vênh vênh, Sẽ bị hạ thấp lênh đênh bọt bèo. Dọn tiệc mời những kẻ nghèo, Què mù điếc lác bèo nhèo trơ thân. Không gì đền đáp lòng nhân, Ông sẽ được hưởng phúc ân của Trời. Dù cho vật đổi sao dời, Âm thầm, khiêm tốn không thời nào xưa. Ngày ngày...