Daily Archive: August 16, 2019

Bài giảng Chúa Nhật XX thường niên – Năm C.

Thầy đem lửa đến trần gianLửa tin, lửa mến, lửa ban Thánh ThầnSáng rực sưởi ấm gian trần,Nhận ra Thiên Chúa tối cần cho ta. Chúa thành chia rẽ người ta,Niềm tin số một! Bỏ qua gia đình.Tin Chúa sống chết quên mình,Nước Chúa trị đến, nhục hình nhẹ tênh. Vô thần cuộc sống chênh vênh,Không tin có Chúa, là quên cội nguồnXưng tên vỗ ngực ngông cuồng,Thói đời đen bạc còn buồn nào hơn? Lọc lừa tay trắng sạch trơn,Chúa dạy cho thấy thiệt hơn trần đời:Khôn ngoan nhớ lấy một lời:Chúa là tất cả trần đời hư vô....