Daily Archive: August 2, 2019

Bài giảng Chúa Nhật XVIII thường niên – Năm C.

Anh em cẩn thận coi chừng,Giữ mình thoát khỏi lọng thừng tham lam.Giàu có dư giả đừng ham,Tiền bạc vật chất tiêu tan phần hồn. Phú hộ đêm vắng bồn chồn,Làm thêm kho chứa của tồn bội thu.Chúa bảo: Ôi hỡi thằng ngu!Đêm nay ngươi chết hu hu… tiêu đời. Suốt đời thu tích sinh lời,Keo kiệt chắt mót tưởng đời không “die”Ngờ đâu cuộc sống không dài,Vào hòm tay trắng tiếc hoài luống công. Của cải do Chúa cho không,Làm việc bác ái lập công đời nầy.Chúa gọi! Dạ có con đây!Cống hiến đời nầy! Con lấy đời sau. Amen....