Đức Thánh Cha hôn chân 4 vị lãnh đạo chính quyền Nam Sudan.

You may also like...