Daily Archive: March 8, 2019

Bài giảng Chúa Nhật thứ I Mùa Chay – Năm C.

Tuần này Hai Lúa ra đồng Bận sáng bận tối lo trồng lo chăm Mùa Chay sám hối hồi tâm Vậy mà dân chúng như câm như mù.  Lửa dục bốc, mắt tối hù! Ăn nhiều ăn vặt vù vù lên cân Đức tin lạnh ngắt nghĩa ân Chúa ơi! dẫn lối cho dân đường về. Amen   CHÚA NHẬT I MÙA CHAY Sách Đệ II Luật 26, 4-10; Thư Thánh Phaolô gửi Rôma 10,8-13 và Phúc  Âm Luca 4. 1-13 Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Luca Đức Giê-su được đầy Thánh Thần, từ sông Gio-đan trở về. Suốt bốn mươi ngày,...