Daily Archive: January 26, 2019

Bài giảng Chúa Nhật III thường niên – Năm C.

Đường xưa lối cũ đá mòn Con về quê cũ làm tròn lời xưa Tin mừng cứu độ làm mưa Cho đời bớt khổ, dẫn đưa về Trời.   CHÚA NHẬT III QUANH NĂM – C. Sách Ngôn Sứ Nêhêmia 8, 2-4a, 5-6 và 8-10; Thư I Thánh Phaolô gửi Côrintô 12:12-30 và Phúc Âm Luca 1.1-4;4.14-21 Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Luca Thưa ngài Thê-ô-phi-lô đáng kính, có nhiều người đã ra công soạn bản tường thuật những sự việc đã được thực hiện giữa chúng ta. Họ viết theo những điều mà các người đã được chứng...