Daily Archive: December 7, 2018

0

Bài giảng Chúa Nhật thứ II Mùa Vọng – Năm C.

Gioan Tẩy giả gào to Ra khỏi chăn chiếu chăm lo phần hồn Cha Tuyên bài giảng dzập dzồn Thuốc ngủ liều mạnh tin đồn không sai. CHÚA NHẬT II MÙA VỌNG, NĂM C Sách Ba-Rúc 5.1-9; Thư Thánh Phaolô tồng đồ gửi giáo đoàn Philipphê 1.4-6.8-11 và Phúc Âm Thánh Luca 3.1-6 Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Luca. Ðời hoàng đế Tibêriô năm thứ mười lăm, Phongxiô Philatô làm toàn quyền xứ Giuđêa, Hêrôđê làm thủ hiến xứ Galilêa, còn em là Philipphê làm thủ hiến xứ Ituria và Tracônitêđê; Lysania làm thủ hiến xứ Abilêna; Anna và...