Daily Archive: November 9, 2018

Bài giảng Chúa Nhật XXXII thường niên – Năm B.

CHÚA NHẬT XXXII QUANH NĂM Sách Các Vua quyển I. 17.10-16; Thư Thánh Phaolô gửi tín hữu Do Thái 9.24-28 và Phúc Âm Thánh Matcô 12.38-44 Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Marcô.  Khi ấy, {Chúa Giêsu phán cùng dân chúng trong khi giảng dạy rằng: “Các ngươi hãy coi chừng bọn luật sĩ. Họ thích đi lại trong bộ áo thụng, ưa được bái chào ngoài công trường, chiếm những ghế nhất trong hội đường và trong đám tiệc. Họ giả bộ đọc những kinh dài để nuốt hết tài sản của các bà goá: Họ sẽ bị kết...