Daily Archive: October 11, 2018

0

Ý LỄ – XIN ƠN – TẠ ƠN THÁNG 10/2018.

Ý lễ. Hội Ái Mộ Cha Trương Bửu Diệp xin lễ cầu cho linh hồn Anna Vũ Thị Xa mới qua đời tại VN. Hội Ái Mộ Cha Trương Bửu Diệp xin lễ cầu cho linh hồn Giuse Vũ Văn Trạch mới qua đời tại VN. Gia đình AC Duy Lân xin lễ tạ ơn và cầu bình an cho gia đình. Một người xin lễ cầu cho linh hồn tiên nhân. Một gia đình xin lễ tạ ơn và cầu cho 4 linh hồn Micae. Bác Trương Văn Đồng xin lễ tạ ơn và cầu bình an. Bác Hiền...