Daily Archive: March 14, 2018

Ý LỄ – XIN ƠN – TẠ ƠN THÁNG 3/2018.

Ý lễ. Hội Ái Mộ cha Trương bửu Diệp xin lễ cầu bình an cho các thành viên và các vị ân nhân của hội. Một gia đình xin lễ tạ ơn ba đấng, xin bình an cho gia đình trong năm mới, xin lễ cầu cho linh hồn tiên nhân và các linh hồn Micae trong gia đình. Con cháu gia đình ông bà cố Vượng xin lễ cầu cho linh hồn Giuse Nguyễn văn Toàn mới qua đời tại Melbourne. Gia đình anh chị Duy Lân xin lễ cho linh hồn Maria giỗ 100 ngày. Ý  cầu nguyện xin...